بررسی علل و عوامل ارگاسم مهار شده در زنان


1. هويت جنسي 2. جنسيت 3. رفتار جنسي

اين عوامل كه در رشد، پيشرفت و عملكرد شخصيت تأثير مي گذارند، مجموعاً عوامل رواني جنسي ناميده مي شوند.

اختلال در هر قسمت از اين عوامل مي تواند تأثير منفي در زندگيِ رواني اجتماعي افراد بگذارد. از جمله:
اختلالات كنشي جنسي مهم قابل مداخله،‌ اختلالات ارگاسميك مي باشد كه بر اساس پژوهش ها مي تواند منشأ بسياري از بيزاري هاي جنسي، سرد مزاجي و كاهش علاقه جهت ادامه برقراري ارتباط جنسي باشد.

با توجه به اين كه اينگونه اختلالات شيوع زيادي دارد،‌ تحقيق پيرامون علل و عوامل ايجاد اينگونه اختلالات و ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش اين مشكل مي تواند راه گشاي پاره اي از مسائل كنشي جنسي باشد.

هدف كلي
بررسي علل و عوامل مؤثر بر ايجاد اختلال ارگاسم مهار شده در زنان
رائه راهكارهاي مناسب جهت درمان اختلال ارگاسم مهار شده در زنان

ارگاسم
ارگاسم يك تجربه ي هيجاني و فيزيكي است كه در حين سيكل پاسخ جنسي ايجاد مي شود. قبل از ارگاسم بدن فرد دچار افزايش تنفس، نبض و فشارخون مي شود. مردمك ها گشاد مي شود. لب ها كبود مي شود. نوك پستان برجسته مي شود. كليتوريس برجسته و سفت مي شود شبيه پنيس در مردان و با افزايش هيجانات پوست مرطوب مي شود. در زنان ليبيا، كليتوريس، واژن و سرويكس گشاد مي شود.

ارگاسم مرحله اي است كه تنشها با ايجاد اتقباضات واژن و رحم كاهش مي يابد. البته گاهي ارگاسم بدون انقباضات تجربه مي شود. ارگاسم باعث كشيده شدن اسپرم ها از واژن به سرويكس مي شود كه در اين ميان بهتر است پاها بالا گرفته شود. از طرفي ارگاسم باعث آزاد سازي اندروفين به داخل مايع نخاعي مي شود از آن جايي كه اندروفين با ساختمان شبيه مورفين اثر ضد درد و تثبيت كننده ي خلق دارد، باعث افزايش تمايلات و تحريك جنسي مي شود. لازم به ذكر است در حال حاضر تحقيقات راجع به تأثير اندروفين در بدن و عملكرد بدن بخصوص در تأثير آن بر ميزان پيشگيري از سرطان و اختلالات افسردگي در دست اجراست

ارگاسم مهار شده در زنان
ارگاسم مهار شده در زنان كه نوعي اختلال كنشي رواني جنسي است عبارت است از مهار شدن تكراري و پايدار ارگاسم كه با تأخير يا فقدان ارگاسم پس از مرحله طبيعي انگيزش جنسي كه از نظر پزشك، مركزيت، شدت و طول آن كافي شمرده مي شود، تطابق مي نمايد.

همين زن ممكن است در عين حال وجوه تشخيصي ميل جنسي مهار شده و انگيزش جنسي مهار شده را در زمان هاي متفاوت داشته باشد. در چنين حالتي طبقه مناسب هر اختلال بايد ذكر شود.

البته لازم به ذكر است بعضی از محققین ذكر كرده زناني كه بدون نزديكي ارگاسم را تجربه كرده اند اما ضمن مقاربت بدون تحريك دستي كليتوريس، به اين حالت نمي رسند شامل اين تشخيص مي شوند. ولي شواهدي در دست است كه ارگاسم منحصر به تحريك كليتوريس، يكي از معادل هاي رفتار جنسي طبيعي است.

براي درك بهتر اختلال كنش جنسي در ابتدا بايد مراحل پاسخ جنسي بررسي گردد كه به طور خلاصه شامل مراحل زير است:

1 – ميل و اشتهاي جنسي

اين مرحله فقط با ويژگي هاي فيزيولوژيك تظاهر نكرده و بازتاب انگيزه ها و شخصيت فرد است. اين مرحله با وجود تصورات جنسي و تمايل به رابطه ي جنسي مشخص است.

2- انگيزش جنسي

اين مرحله با احساس ذهني لذت جنسي و تغييرات فيزيولوژيك همراه است

3- اوج لذت جنسي

شامل اوج لذت جنسي همراه با تنش و انقباضات موزون عضلات پرينه و اعضاء توليد مثل لگني مي باشد.

4- فرو نشيني

شامل احساس آرامش كلي، نشاط و انبساط عضلاني است. ضمن اين مرحله مرد براي مدتي از رسيدن به ارگاسم بعدي ناتوان است و طول مدت آن با پيشرفت سن افرايش مي يابد در حالي كه زنان مي توانند ارگاسم هاي متعدد را تجربه كنند.

حال به بيان انواع اختلالات كنشي جنسي مي پردازيم كه عبارت است از:

A . اختلالات ميل جنسي كه شامل ميل جنسي كم كار مشخص يا كمبود يا فقدان تخيلات جنسي و ميل براي فعاليت جنسي و بيزاري جنسي3 مشخص با بيزاري نسبت به تماس جنسي تناسلي با يك شريك جنسي و اجتناب از آن

B . اختلالات انگيزش جنسي شامل اختلال در نفوذ در مرد 4 و اختلال انگيزشي در زن مي باشد.

C . اختلالات ارگاسمي در زن به صورت تأخير تكراري يا مستمر يا فقدان ارگاسم متعاقب مرحله نحريك جنسي طبيعي است.

پزشكان معتقدند كه تجربه ارگاسم براي زنان امري طبيعي است از سال 1970 با افزايش آگاهي، بيشتر زنان اين نياز را در خود حس مي كنند لذا بررسي علل و عوامل ايجاد اين اختلال و ارائه راهكارهاي كم هزينه و اثر بخش در اين راستا بسيار مهم و مؤثر است.
شيوع و اپيدميولوژي
گرچه آمار اپيدميولوژيك در دست نيست ولي تصور مي شود ارگاسم مهار شده در زنان چه از نظر باليني و چه در افراد غير بيمار، يافته شايعي است.

تخمين زده مي شود شيوع كلي ارگاسم مهار شده در زنان حدود 30% است.

البته با توجه به محدوديت هاي اخلاقي و مسائل اعتقادي و مذهبي در رابطه با ابراز مشكلات جنسي از سوي زنان، و عدم آگاهي بسياري از زنان از اين واكنش طبيعي تخمين زده مي شود ميزان اين اختلال در كشور ما بيش از اين حدود باشد ولي متأسفانه اطلاعات آماري دقيقي از آن در دسترس نيست.

علل و عوامل ايجاد اختلالات ارگاسميك
در واقع ارگاسم يك تجربه ي كاملاً فردي است و يك الگوي صحيح جهت پاسخ جنسي وجود ندارد بهر حال احساسات بسيار عجيب است و براي افراد احساس زنده بودن، شادي و لذت ايجاد مي كند. به طور كلي عوامل ايجاد اينگونه اختلالات شامل دو گروه اساسي زير مي باشد:

A . عوامل روانشناختي شامل:

– ترس از حاملگي

– ترس از طرد شدن از جانب شريك جنسي

– خصومت نسبت به مردان

– احساس گناه در مورد تكانه هاي جنسي

– وجود تعارضات زناشويي

– تصوير ذهني ضعيف

– تجارب تجاوز و صدمات جنسي

– فقدان آگاهي جنسي

– اختلال در عملكرد خانواده

– سوء مصرف مواد

– اختلالات رواني

– نقص در برقراري ارتباط

– اضطراب جنسي

– شرم و خجالت

B . عوامل جسمي شامل:

– زايمان، شيردهي و بارداري

– صدمات جنسي

– سرطان گردن رحم

– دردهاي مزمن لگني

– كلستومي، ايلئوستومي، هيستركتومي

– اندومتريت

– پرولاپس ژنيتال

– خشكي واژن

– دردهاي مزمن و آرتريت

– یائسگی

البته لازم به ذكر است اينگونه اختلالات ممكن است هميشگي باشد يا از نوع اكتسابي. ممكن است فراگير باشد يا از نوع موقعيتي. ممكن است ناشي از عوامل رواني باشد يا عوامل تركيبي

بهر حال معيارهاي تشخيصي در مورد اختلالات ارگاسميك در زنان به شرح زير است:

A . پس از آن كه مرحله برانگيختگي جنسي به طور طبيعي طي شد تأخير يا فقدان ارگاسم به طور دائم يا مكرر وجود داشته باشد. نوع و شدت تحريكي كه ارگاسم را برانگيزد در زنان مختلف، متفاوت است لذا تشخيص اختلال ارگاسميك بر اساس قضاوت درمانگر است يعني درمانگر به اين نتيجه رسيده باشد كه با توجه به سن، تجربه جنسي، و كافي بودن تحريكات جنسي، قابليت ارگاسم فرد كمتر از حدي است كه به طور معقول انتظار مي رود.

B . اختلال مذكور موجب رنج و عذاب چشمگير در روابط بين فردي شده باشد.

C . اين اختلال را نتوان با اختلال ديگري بهتر توجيه كرد و اين اختلال صرفاً در نتيجه اثرات فيزيولوژيك مستقيم يك ماده يا يك بيماري طبي عمومي به وجود نيامده باشد.

درمان اختلالات ارگاسميك
اصول كلي درمان
– در ابتدا معاينه فيزيكي، بررسي سوابق روانپزشكي، ارزيابي وضعيت رواني فعلي و ارزيابي شخصيت بيمار و همسرش ضروري است.

– درمان اختلالات جنسي و رواني به صورت همزمان ضروري است.

– اختلالات رواني جنسي غالباً نشان دهنده ي عدم هماهنگي يا سوء تفاهم زوجين در زمينه هاي ديگر زناشويي است. پس مجموعه روابط زناشويي را به عنوان يك كل و روابط جنسي را به عنوان جزيي از اين مجموعه بايد در نظر گرفت.

– اغلب مشكلات جنسي توأم با ناآگاهي. اطلاعات نادرست و ترس از عمل جنسي است. پس آموزش آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي و عمل جنسي به زوجين مي تواند نقش مهمي داشته باشد.

با توجه به اين نكته ضروري است كه همه زنان سالم بايد بتوانند به ارگاسم سريع و راحت برسند. همه بايد بتوانند بدن خود، احساس خود و فشار احساسات خود را كنترل كنند. رسيدن به ارگاسم براي زنان ساده نيست ولي طبيعي است. با استفاده از تكنيك هاي مختلف، پوزيشن هاي متفاوت و انواع روان درماني، زنان مي توانند از فعاليت جنسي خود لذت ببرند و شادي و نشاط به زوج خود هديه بدهند.

روش هاي مختلف درمان اختلالات ارگاسميك مهار شده
1. آموزش آرام سازی :به تنهايي ياتوأم با خود هيپنوتيزميو به كار گيري آن پيش از عمل جنسي مي تواند در كاهش ترس و اضطراب از عمل جنسي نقش مؤثري داشته باشد.

2.حساسيت زدايي تدريجي :در اغلب اختلالات رواني جنسي مي توان از اين تكنيك كه نوعي رفتار درماني است استفاده كرد.

الف) در ابتداي درمان به زوجين توصيه مي شود از نزديكي خودداري كنند.

ب) مرحله اول تمرينات به افزايش آگاهي و لذت از لمس و تماس هاي غير جنسي اختصاص داده مي شود. به زوجين يادآور شويد كه اجزاي غير جنسي بدن را بدون فشار و اجبار براي انجام عمل جنسي لمس كنند. بدين ترتيب حساسيت خود را نسبت به تماس هاي بدني كاهش دهند و دريابند كه معاشقه قبل از عمل جنسي به همان اندازه ي نزديكي، اهميت دارد.

ج) مرحله بعدي لمس و تماس هاي بدني با نواحي جنسي بدون دخول است.

د) بالاخره در صورتي كه زوجين مراحل فوق را با موفقيت طي كردند عمل جنسي را انجام دهند.

البته به آنها توصيه مي شود پوزيشن هاي مختلف را امتحان كنند و بهترين و مناسبترين وضعيت را انتخاب كنند.

3. استمناء :يكي از راه هاي تمرين براي رسيدن به ارگاسم است به شرط آن كه زياد استفاده نشود.
مي توان جهت استمناء و تحريك جنسي در زنان از ويبراتور نيز استفاده كرد. ويبراتور در زناني كه هيچ وقت ارگاسم را تجربه نكرده اند و در زنان مقاوم حين ارتباط جنسي مؤثر است. كافي است در اين زمان زنان آرام باشند و اجازه دهند كه فشار جنسي بر آنان غلبه كند.

بحث و نتيجه گيري
ارگاسم يك تجربه ي هيجاني و فيزيكي است كه در حين سيكل پاسخ جنسي ايجاد مي شود. پژوهش ها و تحقيقات نشان داده كه رسيده به ارگاسم و كسب لذت جنسي در زنان طبيعي است و همه ي زنها بايد قادر باشند به ارگاسم برسند. ولي ارگاسم مهار شده نوعي اختلال كنشي رواني جنسي است كه عبارت است از مهار شدن تكراري و پايدار در ارگاسم كه با تأخير يا فقدان ارگاسم پس از مرحله انگيزش جنسي تظاهر مي كند آمارها نشان مي دهند كه اين اختلال يافته شايعي است و تخمين زده مي شود شيوع كلي آن در زنان حدود 30% است لذا با تحقيقي كه پژوهشگر انجام داد عمده ترين عوامل مؤثر بر اين اختلال در دو گروه كلي:

الف) عوامل روانشناختي (اختلال در عملكرد خانواده، اختلالات رواني، خصومت نسبت به مردان، ترس از حاملگي، وجود تعارضات زناشويي، تصوير ذهني ضعيف، ناآگاهي جنسي، احساس گناه و … )

ب) عوامل جسمي (صدمات جنسي، دردهاي مزمن لگني، خشكي واژن، منوپوز، سرطان گردن رحم، زايمان، شيردهي، بارداري و … ) قابل بررسي است.

قابل ذكر است با توجه به علل و عوامل ايجاد اين اختلالات اصول كلي درمان شامل معاينه فيزيكي، بررسي سوابق روانپزشكي، ارزيابي وضعيت رواني و شخصيت و هوش بيمار و درمان اختلالات جنسي و رواني همراه است. با توجه به اين اصول روش هاي مختلفي از جمله آموزش آرام سازي، حساسيت زدايي تدريجي و استمناء مي تواند باعث كاهش اينگونه اختلالات باشد كه نتيجه آن احساس رضايت از روابط زناشويي و كاهش نارضايتي زوجين و پيشگيري از انحرافات جنسي مي باشد. لذا از نظر پژوهشگر پس از شناسايي علل و عوامل ايجاد اين اختلال، تحقيقات مداخله اي و كاربردي بر درمان اينگونه اختلالات ضروري به نظر مي رسند.

نوشته شده توسط مژگان ذوالفقاریان در چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۶:۵۸ ب.ظ

  • Comments Off on بررسی علل و عوامل ارگاسم مهار شده در زنان
  • 1515 بازدید
  • ایمیل
  • چاپ

دیدگاه

نظرات در این پست بسته شده.


پارسین گرافیک طراحی و توسعه سامانه های تحت وب طراحی سایت خبری خبرگزاری پرتال سازمانی میزبانی وب
Designed and Developed by Parseen Graphic