مدیریت صرع قبل،حین وبعدازبارداری درزنان مصروع

مديريت صرع قبل،حين وبعدازبارداري درزنان مصروع

نويسندگان:

۱ – فاطمه مژده   (سوپروايزر آموزشي بيمارستان حضرت علي ع )

۲- مريم حيدري   (كارشناس مامايي بيمارستان حضرت علي ع )

۳ -طاهره سجادي راد(كارشناس ارشد مامايي بيمارستان حضرت علي ع)

مقدمه

اغلب افراد مصروع مي توانند ازدواج كنند وفرزندان سالمي داشته باشند واززندگي فعال وپرثمري لذت ببرند.اين درحالي است كه درگذشته بعلت نگرش وبينش غلط نسبت به اين بيماري،افراد مبتلا به صرع دچار مشكلاتي در فعاليتهاي اجتماعي بخصوص ازدواج بودند.

تا كنون به طوردقيق تاثيرصرع،حملات تشنجي وداروهاي ضد صرع بر حاملگي شناخته نشده است ،ليكن اكثر خانمهاي مبتلا به صرع دوران بارداري طبيعي را طي كرده وزايمان بي خطري خواهند داشت.دكتر ابوالهري ميزان حملات مصروعين رادردوران حاملگي 50%بدون تغيير-20تا30%با تشديد و10تا20%همراه باكاهش تعداد حملات ذكركرده است.

صرع يكي از حادترين بيماريهايي است كه پزشك متخصص زنان با آن مواجه ميشود و از هر 20 نفري كه تحت مراقبتهاي كلينيكي هستند بر يك نفر از آنان اثر ميگذارد و يا حاملگي با صرع 5% كل حاملگي ها را شامل ميگردد . بيماري صرع حدود 25% خطر بدنيا آوردن بچه ناقص الخلقه را نسبت به افراد باردار ديگر كه حدود 2 تا 3% است افزايش ميدهد و اين خطر براي زنان مصروعي كه از داروهاي ضد تشنج استفاده ميكنند تا حد اكثر سه برابر افزايش پيدا ميكند ( با اين وجود 90% بچه هايي كه از زنان مصروع متولد ميشوند طبيعي و نرمال هستند ) همچنين احتمال مواجه شدن بچه هاي اين گونه زنان به مسا ئل و مشكلات بعد از تولد از قبيل تضعيف بنيه و علائم پرهيز از غذا بيشتر از نوزادان ديگر است

توصيه هاي قبل از بارداري در زنان مصروع

۱- مشاوره قبل از بارداري تحت نظارت پزشك متخصص جهت برآورد سابقه خانوادگي و تشخيص نوع صرع الزامي است.

۲- جهت آن دسته از زنان مصروعي كه به مدت 2 سال تشنج نكرده اند به مدت سه تا 6 ماه قبل از بارداري از داروهاي ضد تشنج استفاده نكنند .

۳- جهت آن دسته از زنان مصروعي كه در ظرف 2 سال تشنجات آنان توسط دارو كنترل گرديده قبل از بارداري برنامه دارويي خود را از چند دارو به يك دارو تغيير دهند .

۴- مقدار مصرف دارو براي هر زن بايد در پايين ترين حد امكان و در ضمن جلوي تشنج را بگيرد ، تجويز گردد ( هر چه ميزان مصرف داروهاي ضد تشنج افزايش يابد تعداد نقص عضو ها نيز افزايش پيدا ميكند . از حدود 3% زناني كه فقط يك دارو استفاده ميكنند تا 23% از آن هايي كه چند دارو استفاده ميكنند ، افزايش مي يابد )


توصيه هاي حين بارداري در زنان مصروع

۱- ميزان مصرف دارو بر حسب شرايط پزشكي زنان تنظيم گردد ( اندازه گيري ترازهاي پلاسمايي در ميزان مصرف دارو ضد تشنج كمك كننده نميباشد ولي در مواردي كه چندين داروي ضد تشنج استفاده نميشود و در جايي كه در مورد مسموميت دارويي نگراني وجود دارد و يا عدم رضايت بخش بودن دارو مورد سؤال است ميتواند مورد استفاده قرار گيرد )

۲- تمام زنان مصروع بايد در هفته هاي 18 تا 22 بارداري اسكن فرا صوتي شوند ( جهت تشخيص ناهنجاري ها ) ناهنجاري هاي نوزاد شامل نقص مجراي عصبي – ناهنجاري قلبي – شيوع بيماري هاي روده اي – نقص عضو در سيستم كليوي و نواقص خفيف تر ( پاهاي كج و كوتاه – خالهاي سياه و ماه گرفتگي – چروك هاي ممتد روي پلك ها )

۳-درزناني كه دردوران بارداري تشنجهاي طولاني دارند بايد مانند زنان غير باردار مداوا گردند (مداواي پيشنهادي شامل 10تا20ميليگرم ديازپام كه اولين بار 10ميليگرم تزريق شده ودر صورت نياز 2ميليگرم به 2ميليگرم به آن افزوده ميشود)ودر صورتيكه نياز باشد ميتوان از فني توئين به ميزان 15ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به ميزاني كه متجاوز بر50ميليگرم در دقيقه نباشد،استفاده گردد.در صورتيكه دسترسي به سياهرگ دشوار باشد ميتوان آنرا ازطريق مقعد وارد كرد.

۴-جهت جلوگيري از نواقص عصبي در نوزاد به مدت 12هفته بعد از بارداري به ميزان5 ميليگرم اسيد فوليك در روز مصرف نمايند.

۵-جهت جلوگيري از خونريزي درنوزادان مادران مصروعي كه دردوران بارداري از داروهاي ضد تشنج استفاده مي كنند ازهفته 36بارداري تا هنگام زايمان 20ميليگرم ويتامين كا به صورت روزانه مصرف نمايند وهمچنين لازم است 1ميليگرم ويتامين كا بصورت عضلاني بلافاصله پس از تولد به نوزاد تزريق گردد.

۶- جهت جلو گيري از زايمان پيش از موعد درمان استروئيدي به ميزان 48 ميلي گرم بتامتازون در برنامه دارويي گنجانده شود ( هر 12 ساعت 24 ميلي گرم تزريق شودتوصيه هاي هنگام زايمان در زنان مصروع

۱- ‌ مناسبترين مكان براي فارغ شدن زنان مصروع زايشگاه هايي هستند كه مجهز به واحد مامايي و مشاوره ميباشند .

۲- زنان مصروع مطمئن باشند كه اغلب آنان وضع حمل طبيعي دارند .

۳- برنامه دارويي ضد صرع در طول درد زايمان بايد ادامه يابد .

۴- حدود 1 تا 2% زنان در طول درد زايمان دچار تشنج ميشوند كه داروي مناسب تزريق ديازپام به ميزان 10 تا 20 ميلي گرم در سياهرگ ميباشد ( 10 ميلي گرم اول و 2 ميلي گرم به دفعات تدريجي در صورت نياز )

۵- در صورت تشنجات مكرر به علت اينكه نوزاد در معرض خطر كمبود اكسيژن قرار ميگيرد لازم است به غير از استفاده از ديازپام از اكسيژن استفاده شود و همچنين ميتوانيم با تزريق 18 ميلي گرم فني توئين بيمار به بخش سزارين منتقل نمائيم .


توصيه هاي بعد از زايمان در زنان مصروع

۱- كليه زنان مصروع جهت شيردهي به نوزاد بايد مورد حمايت و تشويق قرار گيرند ( اكثر داروهاي ضد تشنج در شير مادر دفع ميشود اما غلظت آن در شير نسبت به پلاسماي مادر كمتر  است داروهايي مانند والپرات 1/0 ، فني توئين 19/0 ، فنو باربيتال 36/0 و كار بامازپين 41/0 در شير مادر گزارش شده است .

۲- كليه زنان مصروع بايد از خواب مناسب بهره مند شوند زيرا بي خوابي شرايط را براي ايجاد تشنج مهيا ميكند ( جهت جلوگيري از بيخوابي مادر در شبها بهتر است شير دوشيده شده توسط پدر داده شود )

۳- جهت جلوگيري از بارداري بهترين روش استفاده از اي يو دي ميباشد ( با توجه به اينكه داروهاي ضد صرع متابوليسم استروئيد هاي ضد بارداري را افزايش ميدهد بهتر است روش جلوگيري از حاملگي براي هر فرد مصروع با مشورت پزشك انجام گيرد )


بحث و نتيجه گيري

زنان بار دار مصروع از جمله پر خطر ترين بارداران هستند زيرا از طرفي مصرف داروهاي ضد صرع در آن ها عوارض خواص خود را دارند و از طرف ديگر عدم كنترل تشنج و وقوع آن در حين حاملگي عوارض وخيم براي مادر و جنين دارد ولي در حال حاضر بر كسي پوشيده نيست كه داروهاي ضد صرع در طول حاملگي بايد ادا مه يابد و براي اين كار مطمئن ترين روش استفاده از تك درماني و با دوزاژ حد اقل ميباشدبنابرين بهتر است قبل از آن كه فرد مبتلا به صرع باردار شود تحت نظر پزشك متخصص داروي مصرفي را به دارويي كه كم خطر است تبديل كند كه البته اين كار حساس بوده و بايد به آهستگي و با صبر و حوصله انجام پذيرد .

همچنين مصرف فولات ها در كاهش اثرات احتمالي و ناهنجاري هاي عصبي و مصرف ويتامين كا در جلوگيري از خونريزي در نوزاد توصيه ميگرددد كه با اين اقدامات ميتوانيم از عوارض احتمالي زيان بار داروهاي ضد صرع بر روي جنين جلوگيري به عمل آوريم .

Reference:


1- Scottish  Guidelines  and  audit  project  (1999) “the management of pregnancy in women with epilepsy”.


2- www. Hidden-see.blogfa.com


– 3 www.irib.com/health/htm/epilepsia

ارائه شده در  كنگره صرع دانشگاه شهيد  بهشتي   ،آذر ۱۳۸۶، تهران

نوشته شده توسط مژگان ذوالفقاریان در چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۱:۳۱ ب.ظ

دیدگاه


پارسین گرافیک طراحی و توسعه سامانه های تحت وب طراحی سایت خبری خبرگزاری پرتال سازمانی میزبانی وب
Designed and Developed by Parseen Graphic