مقالات تخصصی ISIمقالات مامایی
موضوعات داغ

درد زایمان و نوع زایمان در بین زنان

رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و شدت درد زایمان و نوع زایمان در بین زنان چندزا و نخست‌زا

نکات برگزیده مطلب
  • پایگاه ساینس دایرکت Elsevier - ScienceDirect

رابطه بین ویژگی‌ های شخصیتی و شدت درد زایمان و نوع زایمان در بین زنان چند زا و نخست‌ زا

The relationship between personality traits and labor pain intensity and type of delivery among multiparous and nulliparous womenLa relación entre los rasgos de personalidad y la intensidad del dolor de parto y el tipo de parto en mujeres multíparas y nulíparas

منتشر شده در پایگاه ساینس دایرکت Elsevier – ScienceDirect مجله Medicina Clínica Práctica

چکیده انگلیسی

Aim
The Personality traits of pregnant women and their husbands is related to their attitudes towards labor and the type of delivery. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between Personality traits and labor characteristics (pain intensity, and type of delivery) among multiparous and nulliparous women.
Materials and methods
This cross-sectional study was conducted on 210 multiparous and nulliparous women, selected via convenience sampling, who were 37–42 weeks pregnant and have referred to Shiraz hospitals for delivery. Data collection tools were a personal and midwifery information questionnaire, Goldberg’s big-five personality scale, and Visual Analogue Scale (VAS) of pain that were completed through interviews. Data were analyzed by SPSS software using descriptive tests to describe the data and Pearson correlation test to analyze them.
Results
Most women (190, 90.5%) had normal delivery and (129, 61.4%) experienced the highest pain level (VAS = 10). There was no significant relationship between Personality traitss and pain intensity variable. There was a significant positive relationship between extraversion and type of delivery (p = 0.036). Other Personality traits had no significant relationship with the type of delivery.
Conclusion
Personality traits have not been studied in terms of pregnancy and birth outcomes compared to other health outcomes. Such research can help professionals and physicians design and target programs that best fit the demographic characteristics they may need, such as those with high extroversion.
Resumen
Objetivo
Los rasgos de personalidad de las mujeres embarazadas y sus maridos está relacionado con sus actitudes hacia el trabajo de parto y el tipo de parto. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo investigar la relación entre los rasgos de personalidad y las características del parto (intensidad del dolor y tipo de parto) entre mujeres multíparas y nulíparas.
Materiales y Métodos
Este estudio transversal se realizó en 210 mujeres multíparas y nulíparas, seleccionadas mediante muestreo por conveniencia, que tenían entre 37 y 42 semanas de embarazo y fueron referidas a hospitales de Shiraz para el parto. Las herramientas de recopilación de datos fueron un cuestionario de información personal y de partería, la escala de personalidad de los cinco grandes de Goldberg y la escala analógica visual (VAS) de dolor que se completaron a través de entrevistas. Los datos fueron analizados por el software SPSS utilizando pruebas descriptivas para describir los datos y la prueba de correlación de Pearson para analizarlos.
Resultados
La mayoría de las mujeres (190, 90,5%) tuvieron parto normal y (129, 61,4%) experimentaron el mayor nivel de dolor (EVA = 10). No hubo relación significativa entre los rasgos de personalidad y la variable intensidad del dolor. Hubo una relación positiva significativa entre la extraversión y el tipo de parto (p = 0,036). Otros rasgos de personalidad no tuvieron relación significativa con el tipo de parto.
Conclusión
Los rasgos de personalidad no se han estudiado en términos de resultados del embarazo y el parto en comparación con otros resultados de salud. Dicha investigación puede ayudar a los profesionales y médicos a diseñar y orientar los programas que mejor se adapten a las características demográficas que puedan necesitar, como aquellos con una gran extroversión.

ناشر :

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)
در مورد مجله :

Practical Clinical Medicine یک مجله جدید و با دسترسی آزاد آنلاین است که توسط همتایان بررسی شده است، عنوانی همراه برای پزشکی بالینی معروف و قدیمی. این مجله عمدتاً بر روی عملکرد بالینی و ارتباطات علمی متمرکز است و برای متخصصان داخلی و سایر متخصصان پزشکی هدف قرار می گیرد. هدف…

Received 28 April 2023, Accepted 17 June 2023, Available online 12 July 2023, Version of Record 12 July 2023

نویسندگان :

Sahar Parvizi , Zahra Yazdanpanahi , Fatemeh Rahmanian , Naeimeh Tayebi , Marzieh Akbarzadeh

به این مطلب امتیاز دهید

از طريق
Elsevier - ScienceDirect
منبع
مژگان ذوالفقاریان
نمایش بیشتر

مژگان ذوالفقاریان

مژگان ذوالفقاریان : فارغ التحصیل کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (1374) ، اخذ مدرک کارشناسی ارشد در زمینه تدریس زبان انگلیسی درحوزه پزشکی (1396)، عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی پارساپژوهش آرین از سال 1380 ، 14 سال سابقه مدیریت سایت اطلاع رسانی در زمینه مامایی و زنان، 20 سال سابقه ترجمه مقالات و مطالعه در زمینه سلامت .

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بسته است
دکمه بازگشت به بالا