سامانه اطلاعات مامایی کشورمامایی کردستان

اطلاعات مامایی کردستان

اطلاعات خدمات مامایی استان کردستان

اطلاعات خدمات متخصص ماما و کارشناس مامایی، لیست ماماهای استان کردستان و اطلاعات مطب های مامایی کردستان، خدمات مامایی و متخصص زنان و زایمان
پزشک محترم، آیا اطلاعات مربوط به خود را مشاهده میکنید؟ در صورتی که اطلاعات شما در جدول زیر قابل مشاهده است و نیاز به ویرایش اطلاعات و یا عضو شدن در بانک اطلاعات مامایی را دارید، از دکمه ویرایش اطلاعات یا ثبت نام استفاده نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

نامآدرساستانشهرتخصص
افسانه ابراهیمیشهر کامیارانکردستانکامیارانپزشکان متخصص زنان و زایمان
ریزان احمدی سیاناوشهر کامیارانکردستانکامیارانپزشکان متخصص زنان و زایمان
لیلا رمضانیشهر کامیارانکردستانکامیارانپزشکان متخصص زنان و زایمان
رکسانا کارگرشهر کامیارانکردستانکامیارانپزشکان متخصص زنان و زایمان
سمیه کمانگرشهر کامیارانکردستانکامیارانپزشکان متخصص زنان و زایمان
شلیر محمدیشهر کامیارانکردستانکامیارانپزشکان متخصص زنان و زایمان
روژین اخترشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
نرمین افروشهشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
سارا امجدیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
نگار اندرزشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
بتول باباخانیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
نظیره چوپانشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
چنور خالدیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
سمیره خداکرمیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
آرزو خویش کارشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
فرانک دیوجانشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
آراسته راست خدیوشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
سمیه راستی ویسشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
روجیار سجادیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
طریفه سیدابراهیمیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
مریم شاه محمودیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
روژین طلوعیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
مهین علی رمائیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
زینب علیزادهشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
بهار فیضیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
لیلا کرمیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
نایافت کریمیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
مریم کریمیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
نساره کریمیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
سوسن محمدیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
ایران محمدیشهر مریوانکردستانمریوانپزشکان متخصص زنان و زایمان
رویا احمدنژادشهر بانهکردستانبانهپزشکان متخصص زنان و زایمان
فرزانه زنگی بندشهر بانهکردستانبانهپزشکان متخصص زنان و زایمان
حمیده سعیدیشهر بانهکردستانبانهپزشکان متخصص زنان و زایمان
کلثوم صفریشهر بانهکردستانبانهپزشکان متخصص زنان و زایمان
شهلا طلوعیشهر بانهکردستانبانهپزشکان متخصص زنان و زایمان
روناک عبداله زادهشهر بانهکردستانبانهپزشکان متخصص زنان و زایمان
شیدا فتح اله زادهشهر بانهکردستانبانهپزشکان متخصص زنان و زایمان
نرمین قادرپناهشهر بانهکردستانبانهپزشکان متخصص زنان و زایمان
لیلا محمدیشهر بانهکردستانبانهپزشکان متخصص زنان و زایمان
نوشین الماسیشهر دیواندرهکردستاندیواندرهپزشکان متخصص زنان و زایمان
جمیله ایوبی امیرآبادشهر دیواندرهکردستاندیواندرهپزشکان متخصص زنان و زایمان
جمیله ایوبی امیرآبادشهر دیواندرهکردستاندیواندرهپزشکان متخصص زنان و زایمان
معصومه حسین پناهی کایوشهشهر دیواندرهکردستاندیواندرهپزشکان متخصص زنان و زایمان
شنو قادریشهر دیواندرهکردستاندیواندرهپزشکان متخصص زنان و زایمان
معصومه افشاری رادشهر بیجارکردستانبیجارپزشکان متخصص زنان و زایمان
مهین بندریانشهر بیجارکردستانبیجارپزشکان متخصص زنان و زایمان
سیده نرگس بیات غیاثیشهر بیجارکردستانبیجارپزشکان متخصص زنان و زایمان
افسانه پورقره خانشهر بیجارکردستانبیجارپزشکان متخصص زنان و زایمان
اللهه ستاریشهر بیجارکردستانبیجارپزشکان متخصص زنان و زایمان
افسانه شریعتی بهبهانیشهر بیجارکردستانبیجارپزشکان متخصص زنان و زایمان
فرحناز فریدونیشهر بیجارکردستانبیجارپزشکان متخصص زنان و زایمان
الهام قره خانیشهر بیجارکردستانبیجارپزشکان متخصص زنان و زایمان
زهرا کلهرزادهشهر بیجارکردستانبیجارپزشکان متخصص زنان و زایمان
سیده سمیه محمودیانشهر بیجارکردستانبیجارپزشکان متخصص زنان و زایمان
لیلا ولی پورشهر بیجارکردستانبیجارپزشکان متخصص زنان و زایمان
لی لی اسدی پورشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
شعله اصغرزاده اشکلکشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
شیوا بانه ءشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
الهام حیدریشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
مرضیه حیدریشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
سارا خداویسیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
الهام خداویسیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
سپیده دهقانیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
لیلا رحمتیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
لیلا رستمی فردشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
طاهره زندشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
فاطمه سعیدیانشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
رویا سنگین آبادیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
زیبا سیف پناهی شعبانیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
شکوفه شاملو رضائیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
فاطمه عبدیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
مژگان غلامیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
کبری غلامیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
ثریا غلامیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
مریم فقیه عباسیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
هایده کریمیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
مینو کریمیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
مژگان کریمیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
شمسی محمدی تلوارشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
الهام مخلصشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
نیشتمان مفاخریشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
بیان مفاخریشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
مرجان مقیمیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
شایسته مهدی نژادیانیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
سیما میرزایی مقدمشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
الهام نصرالهیشهر قروهکردستانقروهپزشکان متخصص زنان و زایمان
جمیله احمدیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
دلسوز احمدی گلرازشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
شراره آمانیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
عدالت تخشاشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
فرشته جاودان پورشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
ساجده جشنشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
فاطمه حسنیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
سیده فریده حسینیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
سیده قمری حسینیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
هاجر حسینیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
لیلا خلقیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
مرضیه رحیم زادهشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
فریده رفاعیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
ژیلا سعیدپورشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
حمیده سعیدیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
نیشتمان سلیمانیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
آرینا صالحیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
آریز صبحیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
اوین صدیقیانیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
جمیله صلواتیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
روناک عبداله زادهشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
گلاله عبدیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
گلاویژ غفوری قرنیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
آزاده قادریشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
آرزو قماشچیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
نگار محمدیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
مژده محمدیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
شیوا محمدی کانی سوارانشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
فرزانه مروتیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
کبری نمدمالشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
فاطمه نمدمالشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
فروغ یارانیشهر سقزکردستانسقزپزشکان متخصص زنان و زایمان
سهیلا احمدسیاناویشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سروه احمدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
هیوا احمدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
ویدا احمدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سوسن احمدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
خاطره احمدی دهرشیدشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شلیر احمدی نورهشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
ستاره اخوانشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سارا اسدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
صفورا اسدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
پروین اسماعیلی انورشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
اکرم اقبالی زادهشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شیلان الماسیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
پرستو امیریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
عهدیه امین زادشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
ویدا آبادیانشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
آزاده آقائیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
بهاره برهانشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
پرشنگ بهاالدینیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
هانا بهمنیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شلیر بی نیازشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سروه پررنگشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
کژال پژمانیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
میترا جابریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سحر جاویدشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
نساء جبالیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
نسیم جواهریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سوما حاجی میرزائیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
روژین حبیبیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
کژال حسامیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
بیان حسنی فردشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
بیان حسین پناهیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شادی حسینیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
گلنساء حسینیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
کبری حسینیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
مریم حسینیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
روناک حسینیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سیده فرانک حسینیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
گلاله حورفراست نوشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فائزه خالدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فاطمه خالدیانشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سودابه خانیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سهیلا خدامرادپورشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
آزیتا خواجه ایشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سهیلا دانشورشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فروغ دبیرشاه اویسیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شیدا دولت آبادیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
زهرا دولت یاریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
ساناز ربانی نیاشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فریده رجبیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سروه رحمانیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سوما رحمانیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
اقدس رحیمیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
چیمن رحیمی ملکشانشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سمیه رسولیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شراره رشیدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
مهشید رشیدیانیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
لیلا رنج گریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
ژیلا رنجبریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شهره روحی صفائیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
آزاده روشن نظرشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
نوشین زارع رمشتیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فرناز زند وکیلیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
لیلا زندیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
نسرین زندی سرابسورهشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
هاوین زندی نواشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
هانا سعیدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
هانا سعیدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
دلارام سهرابی سنندجشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سهیلا سیدهواسیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
گلاله سیف پناهیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
اوین شافعیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فاطمه شالودگیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
آمینه شاه نسخهشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شیوا شاهرخیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
روناک شاهویشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
پروین شریعتیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
نسیم شلاویشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
طاهره شمس قریشیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شهناز صفری نژادشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
بهارک صنیعیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
نسرین صوفی زادهشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
آرزو ظفریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فرشته عباسیان کاسه گریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
صبری عبدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
اسرین علی رمائیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
زینب علیمرادیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
میترا غفاریهشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فریده فاتحیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
ژاله فتاحیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فائزه فتحیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
پرشنگ فتوتشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
روناک فخاریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
مهناز فرهودی مقدمشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
نگار فیض بخششهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فریده فیضیان خیاطشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
آنیتا قادریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
پرنیا قادریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سمیه قاسمیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
هدی قدیمیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
وریشه قریشیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سعادت قناعتشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شرمین قوامی زروانشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
نگار کاظمیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
اسرین کاظمی کیله گلانشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
گلاله کرمیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فاطمه کریمیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
پریسا کریمیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
مینا کریمی سقزیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
نسرین گل افروزیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
گلاله لطیفیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
الهام متولیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
ربابه محمدبیگیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
پروین محمدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شلیر محمدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سروه محمدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
فرشته محمدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
منیره محمدیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شیوا محمدی سروالهشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شلیر محمودیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سارا مرادیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
پروین مروتشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
آذر معروفیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
روناک معینیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
هیوا مفاخری باشماقشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
صبری ملامیرزائیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
بیان ملکیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
بهناز منوچهریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
حفصه مومنیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
پروین مهدی کرمیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سحر مهرجوشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شهین مهرنژادیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
شیماء نستوهشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سیران نصریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
صاحب نوبختیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
لیلا نورانی پورشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
پروین نوریشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
ئارینا وکیلیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
عادیه ویسیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
لیلا ویسیانشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
آزیتا همیلیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
روزیتا یاسمن پورشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سودابه یزدان جوشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
سارا یزدانی نیاشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان
قشنگ یونسیشهر سنندجکردستانسنندجپزشکان متخصص زنان و زایمان

شماره نظام پزشکینامتخصصشهراستان
م-۱۰۴۲۳سروه احمدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۱۲۱۲میترا جابریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۲۲۲۱گلاله عبدیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۱۴۰۹۷پروین نوریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۴۴۰۰اوین شافعیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۴۷۷۵پروین محمدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۴۷۹۸شیدا فتح اله زادهلیسانس ماماییبانهکردستان
م-۱۴۸۳۰روناک معینیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۴۹۹۷کژال حسامیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۵۳۳۲صبری عبدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۵۸۲۰سارا مرادیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۶۰۶۴شمسی محمدی تلوارلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۱۶۹۵۷فاطمه حسنیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۱۷۳۱۸روناک عبداله زادهلیسانس ماماییبانهکردستان
م-۱۷۳۱۸روناک عبداله زادهلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۱۷۸۹۰مریم شاه محمودیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۱۸۸۷۶مینا کریمی سقزیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۹۰۶۲الهام حیدریلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۱۹۲۹۷آزاده روشن نظرلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۹۵۳۹پرشنگ بهاالدینیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۹۵۴۰شهلا طلوعیلیسانس ماماییبانهکردستان
م-۱۹۵۵۹بیان ملکیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۹۵۶۰شیوا محمدی کانی سوارانلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۱۹۷۹۰صبری ملامیرزائیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۹۸۸۹نسیم جواهریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۱۹۹۲۴طاهره زندلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۰۵۳۶لیلا خلقیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۰۶۰۰نوشین الماسیلیسانس ماماییدیواندرهکردستان
م-۲۰۹۱۹الهام متولیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۱۰۲۲عادیه ویسیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۱۱۵۹شهره روحی صفائیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۱۲۱۹نسرین زندی سرابسورهلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۱۳۵۶زهرا کلهرزادهلیسانس ماماییبیجارکردستان
م-۲۱۳۷۸سیما میرزایی مقدملیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۱۵۰۰معصومه افشاری رادلیسانس ماماییبیجارکردستان
م-۲۱۶۷۴شایسته مهدی نژادیانیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۱۷۸۸هیوا احمدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۱۷۹۵لیلا رمضانیلیسانس ماماییکامیارانکردستان
م-۲۱۹۱۵نگار محمدیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۱۹۳۶حفصه مومنیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۲۱۶۵گلاله کرمیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۲۲۱۸عهدیه امین زادلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۲۳۵۰الهام قره خانیلیسانس ماماییبیجارکردستان
م-۲۲۳۵۴سروه پررنگلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۲۴۱۰مژگان کریمیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۲۴۵۵گلاله حورفراست نولیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۲۴۵۷روجیار سجادیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۲۶۹۳اللهه ستاریلیسانس ماماییبیجارکردستان
م-۲۲۷۸۴الهام نصرالهیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۲۷۸۵رویا سنگین آبادیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۲۹۷۱ایران محمدیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۳۱۲۲فرشته عباسیان کاسه گریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۳۱۲۳سودابه یزدان جولیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۳۲۳۸آرزو قماشچیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۳۲۳۹عدالت تخشالیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۳۲۸۴لیلا رستمی فردلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۳۳۶۹مرضیه رحیم زادهلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۳۴۱۱بیان مفاخریلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۳۴۲۸کبری غلامیلیسانس ماماییدهگلانکردستان
م-۲۳۴۲۸کبری غلامیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۳۵۵۴لیلا محمدیلیسانس ماماییبانهکردستان
م-۲۳۵۶۳سودابه خانیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۳۵۶۴شرمین قوامی زروانلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۳۵۶۵ویدا آبادیانلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۳۷۶۳فرزانه مروتیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۳۸۸۴قشنگ یونسیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۳۹۲۲روناک فخاریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۳۹۵۸زهرا دولت یاریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۳۹۵۹سوسن احمدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۳۹۸۳شهین مهرنژادیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۳۹۸۶فرشته جاودان پورلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۳۹۹۰سیده فریده حسینیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۴۰۷۲زینب علیزادهلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۴۱۲۱شیوا محمدی سروالهلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۴۴۹۰معصومه حسین پناهی کایوشهلیسانس ماماییدیواندرهکردستان
م-۲۴۵۰۰شیماء نستوهلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۴۶۵۲مریم فقیه عباسیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۴۷۰۲بتول باباخانیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۴۹۴فریده رفاعیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۴۹۴۰هایده کریمیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۵۰۵۴پروین مروتلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۵۱۳۸طاهره شمس قریشیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۵۱۳۹ریزان احمدی سیاناولیسانس ماماییکامیارانکردستان
م-۲۵۲۳۱سمیه کمانگرلیسانس ماماییکامیارانکردستان
م-۲۵۳۴۱مینو کریمیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۵۳۶۱اوین صدیقیانیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۵۳۸۵لیلا نورانی پورلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۵۳۹۶نسیم شلاویلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۵۴۷۱شلیر محمودیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۵۵۷۵لیلا رنج گریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۵۶۷۸کبری نمدماللیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۵۷۵۵فاطمه سعیدیانلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۵۷۸۳شعله اصغرزاده اشکلکلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۵۷۹۵زینب علیمرادیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۵۷۹۶ژیلا رنجبریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۵۸۱۸کلثوم صفریلیسانس ماماییبانهکردستان
م-۲۵۸۲۰نایافت کریمیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۵۸۵۹بهار فیضیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۵۹۶۱مرجان مقیمیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۵۹۶۲هیوا مفاخری باشماقلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۶۱۹۷خاطره احمدی دهرشیدلیسانس ماماییدهگلانکردستان
م-۲۶۱۹۷خاطره احمدی دهرشیدلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۶۲۳۹حمیده سعیدیلیسانس ماماییبانهکردستان
م-۲۶۲۳۹حمیده سعیدیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۶۲۸۵نگار کاظمیلیسانس ماماییسروآباد(مریوان)کردستان
م-۲۶۲۸۵نگار کاظمیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۶۲۸۶فریده فاتحیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۶۴۳۴الهام خداویسیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۶۴۴۳گلاویژ غفوری قرنیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۶۴۶۸سوسن محمدیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۶۷۶۷روژین اخترلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۶۸۲۳فروغ یارانیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۶۸۳۵شیلان الماسیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۶۸۴۵نرمین افروشهلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۷۰۹۸سروه رحمانیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۷۱۲۱لیلا کرمیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۷۲۱۱ژیلا سعیدپورلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۷۲۵۶نیشتمان مفاخریلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۷۴۴۵شیوا شاهرخیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۷۴۵۴مریم کریمیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۷۴۷۹شلیر احمدی نورهلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۷۴۹۹رویا احمدنژادلیسانس ماماییبانهکردستان
م-۲۷۵۳۸نرمین قادرپناهلیسانس ماماییبانهکردستان
م-۲۷۵۹۸لیلا زندیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۷۶۳۷سیران محمدیلیسانس ماماییدهگلانکردستان
م-۲۷۶۴۹شلیر محمدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۷۷۱۸صفورا اسدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۷۷۵۰شنو قادریلیسانس ماماییدیواندرهکردستان
م-۲۷۷۹۱شهناز صفری نژادلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۷۸۱۵چنور خالدیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۷۸۵۷نیشتمان سلیمانیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۷۹۱۴فائزه خالدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۰۴۰شلیر محمدیلیسانس ماماییکامیارانکردستان
م-۲۸۰۵۰سارا یزدانی نیالیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۰۶۰پرستو امیریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۰۶۱نگار فیض بخشلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۱۱۷سیده سمیه محمودیانلیسانس ماماییبیجارکردستان
م-۲۸۱۳۴سارا امجدیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۸۱۸۸صاحب نوبختیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۲۳۲هانا سعیدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۲۳۲هانا سعیدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۲۵۸سیده فرانک حسینیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۳۱۸آمینه شاه نسخهلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۳۵۱اسرین کاظمی کیله گلانلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۵۸۲شلیر بی نیازلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۵۹۹کبری حیدریانلیسانس ماماییدهگلانکردستان
م-۲۸۶۰۳سپیده دهقانیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۸۶۲۹ثریا غلامیلیسانس ماماییدهگلانکردستان
م-۲۸۶۲۹ثریا غلامیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۸۶۴۶ویدا احمدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۶۴۷مهین علی رمائیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۸۷۳۴فرشته محمدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۷۴۶سیده نرگس بیات غیاثیلیسانس ماماییبیجارکردستان
م-۲۸۷۹۱روزیتا یاسمن پورلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۷۹۲هدی قدیمیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۸۶۶شراره رشیدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۸۸۴مرضیه حیدریلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۸۸۹۵مریم حسینیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۸۹۶وریشه قریشیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۸۹۱۶پرشنگ فتوتلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۹۰۳۱سروه محمدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۹۰۳۳فاطمه کریمیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۹۰۳۴بهاره برهانلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۹۲۰۱گلاله سیف پناهیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۹۲۱۶افسانه ابراهیمیلیسانس ماماییکامیارانکردستان
م-۲۹۳۹۶روژین طلوعیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۹۳۹۸فاطمه نمدماللیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۹۴۲۳سیده قمری حسینیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۹۵۸۱افسانه پورقره خانلیسانس ماماییبیجارکردستان
م-۲۹۵۸۵زیبا سیف پناهی شعبانیلیسانس ماماییدهگلانکردستان
م-۲۹۵۸۵زیبا سیف پناهی شعبانیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۲۹۶۰۴نوشین زارع رمشتیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۹۶۰۸سمیرا محمدی بلبان آبادلیسانس ماماییدهگلانکردستان
م-۲۹۶۲۵گلاله لطیفیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۹۶۵۸آراسته راست خدیولیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۹۶۶۲آرینا صالحیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۲۹۶۹۸مهشید رشیدیانیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۹۸۰۶نگار اندرزلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۲۹۸۵۷آنیتا قادریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۲۹۸۹۷گلنساء حسینیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۰۴۳۹بیان حسین پناهیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۰۵۱۲نظیره چوپانلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۳۰۶۱۵سمیه قاسمیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۰۷۶۱سارا خداویسیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۳۰۷۷۶الهام مخلصلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۳۰۹۹۰سهیلا سیدهواسیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۱۱۴۵آزاده قادریلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۳۱۱۹۷سوما حاجی میرزائیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۱۲۸۱سهیلا احمدسیاناویلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۱۳۴۹ئارینا وکیلیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۱۶۶۷فاطمه عبدیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۳۱۶۷۳سمیه رسولیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۱۶۷۴منیره محمدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۱۸۵۱سارا اسدیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۱۸۵۲ساناز ربانی نیالیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۱۹۸۹کبری حسینیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۲۲۵۳ژاله فتاحیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۲۲۵۴سیران نصریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۲۲۸۹دلسوز احمدی گلرازلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۳۲۴۸۹چیمن رحیمی ملکشانلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۲۴۹۷جمیله احمدیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۳۲۶۱۲سمیه راستی ویسلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۳۲۶۳۷بیان حسنی فردلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۲۷۲۰سمیره خداکرمیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۳۲۷۳۸فرانک دیوجانلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۳۲۷۳۹آرزو خویش کارلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۳۲۹۶۸اسرین علی رمائیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۲۹۷۳نساره کریمیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۳۳۰۴۸هاوین زندی نوالیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۳۱۱۵فریده رجبیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۳۱۸۵فاطمه شالودگیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۳۱۸۶سحر جاویدلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۳۲۸۵اقدس رحیمیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۳۴۵۷طریفه سیدابراهیمیلیسانس ماماییمریوانکردستان
م-۳۳۵۳۵آزیتا همیلیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۳۶۶۸آزاده آقائیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۳۷۵۶هانا بهمنیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۳۸۳۰سحر مهرجولیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۳۸۳۷آذر معروفیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۳۹۰۹فرزانه زنگی بندلیسانس ماماییبانهکردستان
م-۳۳۹۳۶بهناز منوچهریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۳۹۵۰پریسا کریمیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۰۳۷سهیلا دانشورلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۰۳۸لیلا ویسیانلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۰۳۹پروین شریعتیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۰۴۰روناک حسینیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۰۴۵پرنیا قادریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۰۸۵روژین حبیبیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۰۸۶سعادت قناعتلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۰۸۷اکرم اقبالی زادهلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۰۹۱نساء جبالیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۰۹۲سوما رحمانیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۲۰۰لیلا ولی پورلیسانس ماماییبیجارکردستان
م-۳۴۲۷۸شراره آمانیلیسانس ماماییسقزکردستان
م-۳۴۲۸۹آرزو ظفریلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۳۱۵مژگان غلامیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۳۴۳۱۷شیوا بانه ءلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۳۴۴۳۵آرزو صادقیلیسانس ماماییدهگلانکردستان
م-۳۴۴۷۲بهارک صنیعیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۵۲۲کژال پژمانیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۵۲۷فریده فیضیان خیاطلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۵۳۹لیلا رحمتیلیسانس ماماییقروهکردستان
م-۳۴۶۲۴سعادت رحیمی دهگلانلیسانس ماماییدهگلانکردستان
م-۳۴۶۲۵فائزه فتحیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۳۴۶۴۳شادی حسینیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۴۱۵۷شیدا دولت آبادیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۵۴۵۳پروین مهدی کرمیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۵۷۶۶میترا غفاریهلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۷۳۲۸جمیله ایوبی امیرآبادلیسانس ماماییدیواندرهکردستان
م-۷۳۲۸جمیله ایوبی امیرآبادلیسانس ماماییدیواندرهکردستان
م-۷۹۲۱مهناز فرهودی مقدملیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۸۳۹۹سهیلا خدامرادپورلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۸۷۴۵فروغ دبیرشاه اویسیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۹۳۹پروین اسماعیلی انورلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۹۶۳روناک شاهویفوق لیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۹۶۷۱آزیتا خواجه ایلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۹۸۷نسرین گل افروزیلیسانس ماماییسنندجکردستان
م-۹۹۲۷فاطمه خالدیانلیسانس ماماییسنندجکردستان
۵ از ۵ امتیاز - (۱ رأی)

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا